Sprejem v dom

Sprejem v dom

Postopek sprejema v dom poteka v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

Postopek se začne v socialni službi na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca, in sicer z oddajo Prošnje za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo.

Pred sprejemom v dom socialna delavka opravi svetovalni pogovor o možnostih sprejema v dom z bodočim stanovalcem  ali z njegovimi svojci.

V Dom starejših občanov Ljutomer sprejemamo starostnike starejše od 65 let, izjemoma pa tudi mlajše, ki zaradi kronične bolezni ali invalidnosti potrebujejo institucionalno varstvo.

Upravičenci do institucionalnega varstva so osebe, starejše od 65 let:

  • ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči,
  • sebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči,
  • osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč,
  • osebe z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Za sprejem potrebujete:

  • prošnjo, na že pripravljenem obrazcu, ki ga samo izpolnite,
  • dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije - original ali overjeno fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni, ki ga napiše osebni zdravnik (obrazec),
  • izjavo o plačilu oziroma doplačilu stroškov domske oskrbe ali odločbo pristojnega centra za socialno delo (obrazec).

Komisija obravnava le popolne prošnje in jih razvrsti na listo čakajočih, o odločitvi prosilca pisno obvestimo. Pred sprejemom v dom se sklene dogovor o izvajanju storitev.

OBRAZCI

Izjava o doplačilu oskrbnih stroškov v Domu starejših občanov Ljutomer
Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju
Prošnja za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo