Pooblaščena oseba za varstvo osebnih pod.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

OMNIMODO d.o.o.

Telefon: +386 0(1) 23 223 47

Elektronski naslov: dTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

 

 

OBVESTILO UPORABNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 

na podlagi Evidence uporabnikov in drugih evidenc, ki se nanašajo na uporabnike storitev Doma starejših občanov Ljutomer

 

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Dom starejših občanov Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 5, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: Dom), T: 02 585 11 00, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., W: https://www.dso-ljutomer.si

2. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Omnimodo, d.o.o., T: 01 23 223 47, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

3. Namen, pravna podlaga in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo:

NAMEN

PRAVNA PODLAGA

OBDELOVANI OSEBNI PODATKI POSAMEZNIKA

Izvajanje socialnega varstva, zdravstvenih dejavnosti, dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe ter uresničevanje pravic posameznikov (pripombe, pisni ugovori in pritožbe)

Izvajanje pogodbe na podlagi izpolnitve zakonske obveznosti (ZZDej, ZZPPZ, ZSV, ZZVZZ) - točka b) in točka c) 6. člena Splošne uredbe GDPR in zagotovitev zdravstvene ali socialne oskrbe na podlagi prava RS - točka h) 9. člena Splošne uredbe GDPR v povezavi z nacionalno zakonodajo

·        ime in priimek, spol, datum, kraj in občina rojstva, stan, stalno prebivališče (naslov, pošta, občina) in državljanstvo, EMŠO, številka osebnega dokumenta z datumom in občino izdaje, naslov za vročitev pošte

·        telefonska številka uporabnika in telefonske številke svojcev

·        ime zakonca

·        podatki o dovoljenju za prebivanje tujca

·        podatki o vrsti življenjske skupnosti

·        podatki o kontaktnih osebah za obveščanje

·        podatki o statusu

·        podatki o izobrazbi, poklic

·        podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti (zdravstveni karton)

·        podatki o prejemkih (številka pokojninske zadeve in vrsta pokojnine)

·        podatki o oprostitvi pri plačilu storitev

·        številka TRR in banka računa

·        davčna številka

·        način plačevanja storitev

·        podatki o žepnini

·        številka KZZ oz. številka zavarovane osebe

·        tip, občina in vrsta zavarovanja, registrska številka zavarovanja, zavarovalna podlaga, podatki o PZZ (zavarovalnica, številka police)

·        datum sprejema in odpusta iz doma, vzrok sprejema in odpusta

·        datum prijave začasnega prebivališča

·        oddelek in soba bivanja (številka in vrsta)

·        številka perila

·        kategorija oskrbe in kategorija zdravstvene nege

·        individualni načrt

·        vrsta diete, mesto obrokov, podatki o alergijah

·        podatki o varstvenem dodatku

·        podatki o dodatku za pomoč in postrežbo

·        datum in kraj smrti

·        datum in naslov premestitve

·        napotna diagnoza,

·        vrsta fizioterapevskih in delovno-terapevtskih storitev

·        podatki o diagnozi, podatki o predpisani medikamentozni terapiji, podatki o načrtovanih in izvedenih storitvah zdravstvene nege in oskrbe, podatki o stopnji inkontinence in predpisanih pripomočkih, evidenca padcev, evidenca prisotnosti RZP in ostalih ran, evidenca kontrolnih pregledov, podatki o cepilnem statusu, evidenca o psihičnem stanju, evidenca izmerjenih vrednosti vitalnih funkcij

·        podatki o vrsti predpisane psihotropne medikamentozne terapije, datum in količina dobavljenega zdravila, datum aplikacije, količina apliciranega zdravila, količinsko stanje zdravila

·        vrsta in mesto kolonizacije z večkratno odpornimi mikroorganizmi, datum nastanka kolonizacije

·        elektronski naslov osebe, ki podaja ugovor oz. pritožbo

·        datum prejetja in način vložitve ter datum odgovora

Zagotovitev varnosti oseb in premoženja

Zakon (ZVOP-2) - točka c) 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        videoposnetki oseb

·        datum vstopa in izstopa

·        čas gibanja

Promocija Doma, spominek za stanovalca

Privolitev - točka a) 6. člena Splošne uredbe GDPR

 

·        fotografija

·        videoposnetek

Informacija obiskovalcem in osebju Doma, kje prebivam

Privolitev - točka a) 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        ime in priimek na vratih sobe

·        številka sobe

Informacija obiskovalcem in osebju Doma, katerih dejavnosti se bom udelelžil/a in kakšne rezultate bom dosegel/la

Privolitev - točka a) 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        ime in priimek

Za potrebe obiskov članov društev in nevladnih organizacij in za potrebe obdarovanja

Privolitev - točka a) 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        ime in priimek

·        datum rojstva

Takojšnja seznanitev pristojnega osebja Doma s pomembnimi informacijami o izvajanju nege in oskrbe ter uporabnikovega aktualnega zdravstvenega stanja ob prihodu v sobo

Privolitev - točka a) 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        informacije o izvajanju nege in oskrbe ter aktualnega zdravstvenega stanja

4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: uprava, socialna služba, zdravstvena služba, zunanji zdravstveni delavci (zdravnik, psihiater), pooblaščeni svojci, vzdrževalec programske opreme, pogodbeni partner za IT tehnologijo, banke, prejemniki promocijskih materialov, obiskovalci spletne strani doma in družbenih omrežij doma, poslovno svetovanje, društva in nevladne organizacije in javni organi pri opravljanju svojih nalog, za katere so pristojni za obdelavo osebnih podatkov.

5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Obdobje hrambe osebnih podatkov v Domu je določeno v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS, št. 65/00 in naslednji – ZZPPZ), Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (UL RS, št. 30/06 in naslednji – ZVDAGA), Zakonom o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/07 – UPB in naslednji – ZSV) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22– ZVOP-2).

V primerih, kjer je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznikova privolitev / soglasje (točka a) 6. člena Splošne uredbe GDPR),  je obdobje hrambe do preklica privolitve oziroma soglasja.

V primerih, kjer je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pogodba (točka b) 6. člena Splošne uredbe GDPR), se osebni podatki hranijo 10 let po prenehanju pravice. Po preteku roka iz prejšnjega odstavka se podatki arhivirajo.

Videoposnetki oseb za namen zagotovitve varnosti oseb in premoženja se hranijo do 45 dni, v posebnih primerih največ do 1 leta..

7. Informacije o obstoju pravic posameznika:

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate na voljo naslednje pravice:

-       kjer je pravna podlaga pogodba: pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave in prenosljivosti,

-       kjer je pravna podlaga zakon: pravico do dostopa, popravka in omejitve obdelave,

-       kjer je pravna podlaga privolitev / soglasje: pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, pravico do ugovora in pravico do prenosljivosti.

Pravice lahko uveljavljate pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Domu, ki je Omnimodo, d.o.o., E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 01 232 23 47, N: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana.

8. Informacija o pravici do preklica privolitve / soglasja, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev / soglasje lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

9. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 012309730, W: www.ip-rs.si).

11. Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Dom ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.

 

 

OBVESTILO ZAPOSLENIM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

na podlagi Evidence zaposlenih delavcev in drugih evidenc, ki se nanašajo na zaposlene v Domu starejših občanov Ljutomer

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Dom starejših občanov Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 5, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: Dom), T: 02 585 11 00, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., W: https://www.dso-ljutomer.si

2. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Omnimodo, d.o.o., T: 01 23 223 47, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

3. Namen, pravna podlaga in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 

NAMEN

PRAVNA PODLAGA

OBDELOVANI OSEBNI PODATKI POSAMEZNIKA

Prijava in odjava delavca v obvezna zdravstvena zavarovanja, obračun in izplačilo prevoza na in z dela, obračun in izplačilo regresa za letni dopust, izračun letnega dopusta, obračun in izplačilo nadomestila plače, obračun in izplačilo plače in drugih pravic iz delovnega razmerja

Izvajanje pogodbe na podlagi izpolnitve zakonske obveznosti (ZEPDSV, ZDR-1) – točka b) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR

a)     podatki o delavcu: 

·        ime in priimek

·        EMŠO

·        kraj rojstva 

·        država rojstva, če je kraj rojstva v tujini

·        davčna številka

·        državljanstvo

·        naslov stalnega prebivališča

·        naslov morebitnega začasnega prebivališča

·        izobrazba

·        transakcijski račun in banka

·        status

·        delovna doba

·        zdravstveni podatki, kadar so le ti potrebni

·        socialni podatki, kadar so le ti potrebni

·        ali je delavec invalid

·        kategorija invalidnosti 

·        ali je delavec delno upokojen

·        druga dokumentacija v zvezi s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja

b)     podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): 

·        vrsta delovnega dovoljenja

·        datum izdaje delovnega dovoljenja

·        datum izteka delovnega dovoljenja 

·        številka delovnega dovoljenja

·        organ, ki je izdal delovno dovoljenje 

Usposabljanje zaposlenih - izvajanje socialno varstvene dejavnosti

Privolitev - točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        ime in priimek zaposlenega

Ugotavljanje davčne olajšave

Privolitev - točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        ime in priimek vzdrževanih družinskih članov

·        davčna številka vzdrževanih družinskih članov

·        sorodstveno razmerje

·        datum rojstva mladoletnih otrok

Izračun letnega dopusta

Privolitev - točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        ime in priimek otrok

·        datum rojstva otrok

Obveščanje in organizacija dela v nujnih primerih

Privolitev - točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        osebna telefonska številka

·        osebni elektronski naslov

Pošiljanje plačilnih list, obvestil o odmeri letnega dopusta in ostalih obvestil delodajalca

Privolitev - točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        osebni elektronski naslov

Seznanitev uporabnikov z identiteto zaposlenega

Izvajanje pogodbe o zaposlitvi – točka b) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        ime in priimek zaposlenega

Zagotovitev varnosti oseb in premoženja

Zakon (ZVOP-2) - točka c) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        videoposnetki oseb

·        datum vstopa in izstopa

·        čas gibanja

Promocija doma

Privolitev - točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR

·        fotografija

·        videoposnetek

4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:  uprava, računovodska služba, služba varstva pri delu,  izvajalec zdravniških pregledov, izvajalci usposabljanj zaposlenih, razvijalci in vzdrževalci programske opreme, prejemniki promocijskih materialov, obiskovalci spletne strani doma in družbenih omrežij doma, poslovno svetovanje in javni organi pri opravljanju svojih nalog, za katere so pristojni za obdelavo osebnih podatkov.

5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Obdobje hrambe osebnih podatkov v Domu je določeno v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06), Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (UL RS, št. 30/06 in naslednji – ZVDAGA) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22 – ZVOP-2).

V primerih, kjer je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznikova privolitev / soglasje (točka a) 6. člena Splošne uredbe GDPR), je obdobje hrambe do preklica privolitve oziroma soglasja.

V primerih, kjer je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pogodba o zaposlitvi na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06) (točka b) 6. člena Splošne uredbe GDPR), se osebni podatki hranijo trajno. Po prenehanju pogodbe o zaposlitvi se podatki arhivirajo.

Osebni podatki, ki se obdelujejo z namenom seznanitve uporabnikov z identiteto zaposlenega se prenehajo obdelovati z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Videoposnetki oseb za namen zagotovitve varnosti oseb in premoženja se hranijo do 45 dni, v posebnih primerih največ do enega leta.

7. Informacije o obstoju pravic posameznika:

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate na voljo naslednje pravice:

-       kjer je pravna podlaga pogodba: pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave in prenosljivosti,

-       kjer je pravna podlaga zakon: pravico do dostopa, popravka in omejitve obdelave,

-       kjer je pravna podlaga privolitev / soglasje: pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, pravico do ugovora in pravico do prenosljivosti.

Pravice lahko uveljavljate pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Domu, ki je Omnimodo, d.o.o., E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 01 232 23 47, N: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana.

8. Informacija o pravici do preklica privolitve / soglasja, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev / soglasje lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

9. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., T: 012309730, W: www.ip-rs.si).

10. Informacija o obveznosti zagotovitve osebnih podatkov: Zagotovitev osebnih podatkov je zakonska in pogodbena obveznost in je podlaga za izvajanje pogodbe o zaposlitvi. Posameznik mora te osebne podatke zagotoviti. V primeru, da posameznik ne posreduje osebnih podatkov, ki jih je potrebno obdelati za potrebe zaposlitve v Domu (z izjemo osebnih podatkov, za katere je potrebno soglasje posameznika), podpis pogodbe o zaposlitvi in njeno izvajanje nista mogoča.

11. Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Dom ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.