Službe

SOCIALNA SLUŽBA

Socialna službaV socialni službi je zaposlena socialna delavka, ki daje vse informacije v zvezi s sprejemom v dom in urejanjem potrebne dokumentacije. Pomaga novim stanovalcem in njihovim svojcem pri prilagajanju na domsko življenje, vodi osebno kartoteko in ostalo dokumentacijo stanovalcev ter sklepa dogovore o izvajanju storitev.

Stanovalci in svojci se lahko ob stiskah in težavah s prošnjami, željami in pritožbami obračajo na socialno delavko, ki jim bo pomagala ali pa bo prošnje, predloge in pritožbe posredovala drugim pristojnim službam v domu.

Socialna delavka sodeluje z ostalimi službami v domu in se povezuje z drugimi institucijami pri uveljavljanju posameznih pravic stanovalcev. Poleg individualnega dela s stanovalci, vodi tudi skupinske oblike pomoči.

V primeru izselitve iz doma ali smrti stanovalca pomaga pri urejanju postopkov, ki so s tem povezani.

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

Zdravstveno negovalna služba V okviru zdravstveno negovalne službe zagotavljamo stanovalcem doma zdravstvenemu stanju ustrezno osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno nego.
Vodja službe zdravstvene nege in oskrbe ob sprejemu v dom seznani stanovalca, svojce ali zakonitega zastopnika z organizacijo službe in z možnostmi, ki jih glede na razporeditev stanovalcev v kategorije oskrbe, lahko nudijo delavci zdravstvene nege in oskrbe. Merila za razvrščanje v kategorije oskrbe prejme stanovalec ob prihodu v dom skupaj s hišnim redom.

Zdravstveno nego in oskrbo v domu izvajajo diplomirane in srednje medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji in bolniške strežnice.

Za zdravljenje stanovalcev v domu skrbi zdravnik Zdravstvenega doma Ljutomer, ki dela v prostorih ambulante doma trikrat tedensko.

Zdravstveno negovalna službaZa nujno zdravniško pomoč izven časa dela domskega zdravnika skrbi dežurna zdravniška služba v zdravstvenem domu Ljutomer.

V domu stanovalcem nudimo tudi specialistične storitve s področja psihiatrije. Zdravnica nevropsihiatrinja ima ordinacijo v ambulanti doma enkrat tedensko.

&nbsp

&nbsp

SLUŽBA PREHRANE

PrehranaSkladno s programskimi opredelitvami pripravljamo v domu hrano po načelih zdrave, varovalne prehrane za starejše.

Jedilnike načrtujemo mesečno. Prizadevamo si, da so hranilno uravnoteženi in pestro sestavljeni. Pri načrtovanju jedilnikov sodelujemo s stanovalci, ki na mesečnih sestankih dajejo pripombe in predloge v zvezi z jedilnikom in prehrano.

Cilj medsebojnega sodelovanja je, da v čim večji meri zadovoljimo potrebe in želje stanovalcev v zvezi s prehrano.

Poleg običajne, starosti primerne hrane pripravljamo tudi dietno hrano (sladkorno, žolčno, želodčno, neslano,...) in hrano različne konsistence (mleto, miksano, tekočo).

Celodnevno prehrano enakomerno porazdelimo na 4 obroke (zajtrk, kosilo, popoldanska malica, večerja), s primernimi presledki med posameznimi obroki. Hrano stanovalcem doma postrežemo v centralni jedilnici ali v bivalnih enotah (nadstropjih) ter po sobah.

DELOVNA TERAPIJA

Delovna terapijaPrimarna naloga delovne terapije je, da vsakemu stanovalcu, ki ne zmore več opravljati vseh osnovnih dnevnih aktivnosti in izkaže željo po samostojnosti omogoči, da z uporabo ortopedskih pripomočkov, prilagoditvami in prilagojenimi terapevtskimi pripomočki ostanejo čim dlje samostojni in aktivni.

Delovna terapija v sodelovanju z drugimi službami v domu zagotavlja, nudi in omogoča stanovalcem aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa. V ta namen organiziramo najrazličnejše družabne in kulturne prireditve ter aktivnosti, ki se jih stanovalci udeležujejo glede na svoje želje, potrebe ali predhodne izkušnje.

FIZIOTERAPIJA

FizioterapijaFizioterapijaV okviru fizioterapije skrbimo za ohranjanje, obnavljanje in izboljšanje telesnega zdravja stanovalcev, s poudarkom na rehabilitaciji po bolezni in poškodbah. Fizioterapijo predpiše izbrani zdravnik stanovalca ali zdravnik specialist fiziater.

Fizioterapija se izvaja individualno in v skupinah v za to namenjenem prostoru. Za stanovalce, ki se zaradi zdravstvenega stanja ne morejo udeleževati fizioterapije v tem prostoru se fizioterapija izvaja individualno po sobah.

RECEPTORSKA SLUŽBA

V recepciji stanovalec, svojci in drugi obiskovalci dobijo splošne informacije in informacije o nastanitvi stanovalcev po sobah ter druge potrebne informacije. Receptorska služba skrbi za obveščanje stanovalcev in obiskovalcev preko domofona in oglasnih desk.

V recepciji se nahaja knjiga pohval in pritožb.

PRALNICA IN ŠIVALNICA

PralnicaPralnicaPralnica je zadolžena za pranje in vzdrževanje domskega in osebnega perila stanovalcev, primernega za strojno pranje. V pralnici se izvajajo tudi manjša popravila oblačil.

Samostojni stanovalci zbirajo umazano perilo v posebej za to namenjeni vreči. Perilo odnašajo v pralnico delavke doma.

Oprano in zlikano perilo stanovalci sami dvignejo v pralnici ali se jim dostavi v sobo.

Za zbiranje, transport in dostavo osebnega perila stanovalcev, ki niso samostojni je zadolženo negovalno osebje.

VZDRŽEVANJEdamjan splet

Služba vzdrževanja je zadolžena za popravila po sobah in skupnih prostorih ter za vzdrževanje okolice doma.

Vse okvare v sobah ali skupnih prostorih stanovalci sproti javljajo osebju ali neposredno vzdrževalcu.

Vzdrževalec je okvare dolžan odpraviti v najkrajšem možnem času ali poklicati ustrezno servisno službo.

  

DOMSKA BLAGAJNA

Računovodska službaV domski blagajni se urejajo plačila storitev, ki jih dom nudi stanovalcem. Storitve, ki jih stanovalcem nudi dom so opredeljene v Dogovoru o vrsti, obsegu in trajanju storitev, ki ga stanovalec ali plačnik sklene z domom.

Opravljene storitve se plačujejo za pretekli mesec na podlagi računa iz katerega je razvidno katere storitve in v kakšni višini so zaračunane.

Rok plačila je petnjast dni po izstavitvi računa. Račun se lahko plača s plačilnim nalogom, preko direktne bremenitve (SEPA) ali na blagajni doma.

Stanovalcu, ki prejema pokojnino na osebni račun na banki in mu stroške storitve v celoti ali delno krije občina, se izplača dodatek za kritje drobnih osebnih potreb (žepnina) v skladu z zakonskimi predpisi.
Izplačilo žepnin se izvede do 5. v mesecu.

Koledar dogodkov

Oktober 2020
P T S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Naročanje na jedilnik